Φωτογραφία

Συμβούλιο

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 65085/Γ3/274.2015 και Α.Δ.Α: 6ΙΗΤ465ΦΘ3-651, Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 343 ΥΟΔΔ/15.5.2015  με θέμα:”Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου Δήμοσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης” συγκροτείται το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρο:  Λούτο Παναγιώτη του Αθανασίου, Διευθυντή Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αντιπρόεδρο:  Δουρίδα – Μπουρνά του Ιωάννη, Συνταξιούχο Δασκάλα.

Τακτικά Μέλη:

  • Θεωδοροπούλου Αγγελική του Σπυρίδωνα, Συταξιούχο Πολ. Μηχανικό Υπουργείου Πολιτισμού
  • Φιλοπούλου Αθανασία του Γεωργίου, Δικηγόρο
  • Παπούλια Νικόλαο του Σωκράτη, Δημοτικό Σύμβουλο, Διευθυντή Υποκαταστήματος Τράπεζας της Ελλάδος Τρίπολης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Τζανόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη, Συνταξιούχο του Δημοσίου
  • Παπαθανασίου Θεοδώρα του Χαραλάμπους, Δημόσιο Υπάλληλο
  • Γιαννούλη Σταυρούλα του Βασιλείου, Ιδιωτική Υπάλληλο
  • Γαλιώτο Κωνσταντίνο του Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό
  • Βόσνο Δημήτριο του Ηλία, Αντιδήμαρχο Μεγάλων Έργων – Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Δημοτικό Σύμβουλο Τρίπολης.

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής.

Επιστροφή