Φωτογραφία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως ενδιαφέρεται για τη μίσθωση χώρου προκειμένου να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της καθώς και για τη συστέγαση της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα: α) με το Π.Δ 715/79 « Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων κ.λ.π.» και β) με την αριθ. 2/05-2-2008 απόφαση της Εφορείας της Βιβλιοθήκης.

Ο ζητούμενος χώρος θα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 1000 τ.μ. και είναι επιθυμητό να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιέχονται στο ειδικό τεύχος περί Δημοσίων Βιβλιοθηκών, το οποίο είναι διαθέσιμο για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων στα γραφεία της Βιβλιοθήκης

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

1) Ισόγειο με ενιαίους χώρους ή ισόγειο με ανώγειους ορόφους, ενιαίους χώρους και κατάλληλο φυσικό φωτισμό.
2) Κεντρική θέση, ώστε να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κέντρου ή σε απόσταση μέχρι ενός χιλιομέτρου από το κέντρο.
3) Πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
4) Εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και έξοδο κινδύνου.
5) Εμφανή πρόσβαση από κύριο δρόμο.
6) Χώρο στάθμευσης για το βιβλιοαυτοκίνητο και θέσεις επισκεπτών.
7) Η κατασκευή του να διέπεται από τη νομοθεσία για θέματα στατικής φύσης, ηλεκτρομηχανολογικών και θερμομονωτικών εγκαταστάσεων, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, φόρτισης δαπέδων ( 500 κιλά /1τ.μ ) και τις ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Κατά προτίμηση;

α) σε ανεξάρτητους χώρους θα στεγαστούν τα εξής:
– Γραφείο Διεύθυνσης και συνεδριάσεων Εφορευτικού Συμβουλίο
– Γραφείο Γραμματείας και Οικονομικής Διαχείρισης
– Τμήμα επεξεργασίας υλικού
– Γραφείο Κινητής Μονάδας ( υποδοχής, αποθήκευσης και διακίνησης υλικού και εργασίας προσωπικού Κινητής Μονάδας
– Χώρος φύλαξης, συντήρησης και αναπαραγωγής υλικού

β) σε ενιαίους χώρους που θα διαμορφωθούν κατάλληλα θα αναπτυχθούν τα εξής τμήματα:
– Υποδοχή κοινού {Πληροφόρηση – Δανεισμός – Βεστιάριο (χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων του κοινού)}
– Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
– Αναγνωστήριο,
– Βιβλιοστάσιο ( Κεντρικό και βοηθητικό )
– Παιδικό και εφηβικό τμήμα
– Τμήμα περιοδικών και εφημερίδων
– Τμήμα ειδικών τοπικών συλλογών

γ) σε βοηθητικούς χώρους:
– Χώρος αποθήκευσης ειδών καθαριότητας και προμηθειών
– Χώρους υγιεινής για το κοινό (ανδρών – γυναικών – ΑΜΕΑ)
– Χώρους υγιεινής για το προσωπικό ( ανδρών – γυναικών)

δ) στο χώρο υποδοχής του κοινού θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης εκθέσεων και

ε) το αναγνωστήριο θα πρέπει να σχεδιαστεί ως πολυμορφικός χώρος ώστε να φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ( ομιλίες-παρουσιάσεις βιβλίων κ.λ,π ).

στ) Χώρος στέγασης της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 6.300 ευρώ.

Ο χρόνος έναρξης της μίσθωσης θα αρχίσει με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του χώρου και η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 έτη. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον εκμισθωτή κάθε τρίμηνο μέσω της Τράπεζας Ελλάδος. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά έτος θα είναι ίση με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ε.Σ.Υ.Ε.( σχετική η αριθ.2/17381/30-3-2006 εγκύκλιος του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους )

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα δεν πληρούν απόλυτα τις οριζόμενες προδιαγραφές, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλλουν με την προσφορά τους προσχέδια ή προτάσεις μετατροπών που θα καθιστούν τον προσφερόμενο χώρο κατάλληλο για μίσθωση.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του χώρου και ποιοτικά στοιχεία οικοδομικών και Η/Μ
εγκαταστάσεων.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια με παθητική πυροπροστασία, στατικά
και Η/Μ σχέδια του προσφερόμενου χώρου.
γ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και όλων των εγκεκριμένων μελετών που τα συνοδεύουν.
δ) Φωτογραφία του χώρου.
ε) Οικονομική προσφορά σε φάκελο μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς το 1/20 του αιτουμένου ετησίου μισθώματος.
στ) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις.

Οι προσφορές που δε θα εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό πληρότητας ως προς τα προαναφερόμενα απαραίτητα στοιχεία θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από τα παραπάνω στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της Βιβλιοθήκης. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης για την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου.

Το υπό μίσθωση κτήριο θα πρέπει να παραδοθεί με όλες τις λοιπές αναγκαίες υποδομές τεχνικού χαρακτήρα (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών, κλιματισμό κτλ) σύμφωνα και με τα έγγραφα: α) αρ.πρωτ.11143/ΙΖ/28-1-2008 του ΥΠΕΠΘ και β) αρ.πρωτ.2/3298/0020/21 -1-2008 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως και το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυπικής ή ουσιαστικές απόρριψης προσφοράς ή της τροποποίησης της διαδικασίας συντέλεσης της δια της παρούσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου ή της ματαίωσης της μίσθωσης σε οποιοδήποτε πεδίο της διαδικασίας μίσθωσης και για οποιοδήποτε λόγο.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Εφορεία της Βιβλιοθήκης εντός 15 ημερών από τη λήψη οριστικής απόφασης από την Επιτροπή και εφόσον το μίσθιο κριθεί κατάλληλο από αυτή.

Ο μειοδότης υποχρεούται μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης καινά παραδώσει το χώρο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισμού περί μη καταλληλότητας των απορριφθέντων ακινήτων.

Η γνωστοποίηση της διακήρυξης θα γίνει: α) με τοιχοκόλληση της περίληψης διακήρυξης στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, της Νομαρχίας, του Δημαρχείου, του Επιμελητηρίου και στους συνήθεις χώρους ανακοινώσεων β) με δημοσίευση δύο φορές σε μία καθημερινή εφημερίδα της Τρίπολης.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και τελών της σύμβασης επιβαρύνουν το μειοδότη.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενημέρωση για τις λειτουργικές και λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις παρέχονται από τη Δ/νση της Βιβλιοθήκης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:30π.μ έως 13:00μ.μ., Γεωργίου Α’41, 22100 Τρίπολη. (τηλ.2710-22423 8).

Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου
Δημοσθένης Σωτηρόπουλος

Επιστροφή