Φωτογραφία

Κανονισμός Λειτουργίας

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης έχει ως σκοπό την ανάδειξη της γνώσης, την προαγωγή της παιδείας, την ενίσχυση της μόρφωσης και την καλλιέργεια του πολιτισμού, όπως προσδιορίζεται από τον καταστατικό νόμο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η λειτουργία τους χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

Για το σκοπό αυτό:
α) Λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης που εξασφαλίζει στους χρήστες πρόσβαση στις γνώσεις και τα ερευνητικά δεδομένα του ευρύτερου κύκλου των θεωρητικών και θετικών επιστημών.
β) Ενισχύει την αναγνωσιμότητα και σχετικές μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις.
γ) Παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες.
δ) Παροτρύνει τους νέους στην μελέτη των βιβλίων.
ε) Εξασφαλίζει πρόσβαση των πολιτών, σε κάθε είδους διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με την τοπική κοινωνία.
στ) Ενημερώνει για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, επιστημονικών επιτευγμάτων και νεότερων βιβλιογραφικών δεδομένων.

Η Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης λειτουργεί και ως δανειστική. Δεν δανείζονται ούτε φωτοτυπούνται σπάνιες και δυσεύρετες εκδόσεις βιβλίων καθώς και εφημερίδες παλιές, εφόσον ελλοχεύει κίνδυνος καταστροφής του υλικού τους. Αξιοποίηση του ανωτέρω σπάνιου υλικού για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της διαφύλαξης της ακεραιότητάς του η οποία εξασφαλίζεται από τη σχετική εποπτεία του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη καθημερινά και συγκεκριμένα:
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ – 14:00μ.μ.

ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 1
Η μελέτη – έρευνα παλαιών εκδόσεων και εφημερίδων γίνεται μόνο εντός του αναγνωστηρίου με την άδεια και την επίβλεψη του προσωπικού της υπηρεσίας, αφού πρώτα κατατεθεί στον αρμόδιο υπάλληλο από τον ενδιαφερόμενο ερευνητή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος.

Άρθρο 2
Ο αναγνώστης – ερευνητής σε καμία περίπτωση δεν έχει άμεση πρόσβαση στους χώρους φύλαξης των βιβλίων, αλλά παραλαμβάνει το εκάστοτε προς μελέτη βιβλίο από τον υπεύθυνο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1
Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων αποκτάται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης για την έκδοση σχετικής κάρτας μέλους .
Για τους ανηλίκους ο δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη κάρτα μέλους των γονέων τους.

Για τους αλλοδαπούς ο δανεισμός πραγματοποιείται, εφόσον προσκομίσουν φωτοτυπία άδειας παραμονής ή διαβατηρίου τους και ακολουθείται η ίδια διαδικασία δανεισμού, όπως και για τους ημεδαπούς.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επίσκεψης για μελέτη εντός της Βιβλιοθήκης, η οποία δε συνοδεύεται και από δανεισμό, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου καθώς και υπογραφή του αναγνώστη στο σχετικό βιβλίο επισκεπτών.

Άρθρο 2
Ο αριθμός των βιβλίων που δανείζεται ο αναγνώστης δεν υπερβαίνει τα δύο, με ανώτατο όριο επιστροφής 30 ημέρες.
Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά συμβεί στο βιβλίο μετά την παράδοσή του σε αυτόν καθώς και την αντικατάστασή του δανεισθέντος βιβλίου σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.
Η ανανέωση του δανεισμού ενός βιβλίου πραγματοποιείται έως και τρεις φορές κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το προσωπικό.
Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης στην επιστροφή δανεισμένων βιβλίων από τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης το Εφορευτικό Συμβούλιο της υπηρεσίας αποφάσισε με την αρ.4/1-4-2016 Πράξη του: α) την ακύρωση της κάρτας του δανειζόμενου και β) τη συνδρομή των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για τις κατά νόμου προβλεπόμενες περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες ενδεικτικά αναφέρεται και η καταγραφή στο Μητρώο Συμβάντων της Αστυνομίας της επιδεικνυόμενης κακόπιστης άρνησης ως προς την επιστροφή των δανεισθέντων βιβλίων.

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται δανεισμός πέραν των δύο βιβλίων σε ειδικές περιπτώσεις υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Άρθρο 3
Δεν δανείζονται εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία έκδοσης προγενέστερης του 1960, καθώς και δυσεύρετες εκδοτικές σειρές λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου που με ενδεχόμενη απώλεια ενός αντιτύπου καταστρέφεται ολόκληρη η σειρά. Χρησιμοποιούνται μόνο εντός της Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 4
Η φωτοτύπηση γενικά επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των σπανίων και πολύτιμων εκδόσεων, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας.
Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση ολόκληρων βιβλίων.

Άρθρο 5
Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, για μελέτη των βιβλιογραφικών συλλογών καθώς για χρήση των Η/Υ του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και στο Διαδίκτυο υπό τις δικλείδες ασφαλείας του Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 1
Μετά την είσοδο στο χώρο της Βιβλιοθήκης τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τα σακίδια και οι τσάντες των επισκεπτών.

Άρθρο 2
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και οι θορυβώδεις συζητήσεις.

Άρθρο 3
Η είσοδος στη Βιβλιοθήκη μεγάλων ομάδων επισκεπτών γίνεται τμηματικά υπό την επίβλεψη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

ΔΩΡΕΕΣ
Δωρεές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Βιβλία ή υλικά που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές κατάστρέφονται αφού συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η προσφορά εργασίας είναι αποδεκτή με έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.
Η εργασία των εθελοντών οργανώνεται από το προσωπικό και ακολουθεί τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.
Η πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών γίνεται αποδεκτή για ειδικότητες που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. Ενδεχόμενη πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μεταξύ άλλων κριτηρίων αποδοχής προϋποθέτει τη μη επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης.

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης
Παναγιώτα Τσουραπά-Γεωργούλη

Επιστροφή