Φωτογραφία

Διαδικασία Δανεισμού

Άρθρο 1  

Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων αποκτάται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης για την έκδοση σχετικής κάρτας μέλους.Για τους ανήλικους ο δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη κάρτα μέλους των γονέων τους. Για τους αλλοδαπούς   ο δανεισμός πραγματοποιείται, εφόσον προσκομίσουν  φωτοτυπία  άδειας  παραμονής  ή  διαβατηρίου τους και ακολουθείται η ίδια διαδικασία δανεισμού, όπως και για τους ημεδαπούς.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση  επίσκεψης για μελέτη εντός της Βιβλιοθήκης,  η οποία δε συνοδεύεται  και από δανεισμό, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου καθώς και υπογραφή του αναγνώστη στο σχετικό βιβλίο επισκεπτών.

Άρθρο 2

Ο αριθμός των βιβλίων που δανείζεται ο αναγνώστης δεν υπερβαίνει τα δύο, με ανώτατο όριο επιστροφής 30 ημέρες. Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά συμβεί στο βιβλίο μετά την παράδοσή του σε αυτόν καθώς και την αντικατάσταση του δανεισθέντος βιβλίου σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.

Η ανανέωση του δανεισμού ενός βιβλίου πραγματοποιείται έως και τρεις φορές κατόπιν σχετικής συνεννόησης  με το προσωπικό.

Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης στην επιστροφή δανεισμένων βιβλίων από τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης το Εφορευτικό Συμβούλιο της υπηρεσίας αποφάσισε με την αρ.4/1-4-2016 Πράξη του: α) την ακύρωση της κάρτας του δανειζόμενου  και β) τη συνδρομή των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για τις κατά νόμου προβλεπόμενες περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες ενδεικτικά αναφέρεται και η καταγραφή στο Μητρώο Συμβάντων της Αστυνομίας της επιδεικνυόμενης κακόπιστης άρνησης ως προς την επιστροφή των δανεισθέντων βιβλίων.

Άρθρο 3

Δεν δανείζονται εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία έκδοσης προγενέστερης  του 1950, καθώς και δυσεύρετες εκδοτικές σειρές λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου που με ενδεχόμενη απώλεια ενός αντιτύπου καταστρέφεται ολόκληρη η σειρά. Χρησιμοποιούνται μόνο εντός της Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 4

Η φωτοτύπηση γενικά επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των σπανίων και πολύτιμων εκδόσεων, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας.

Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση ολόκληρων βιβλίων.

Άρθρο 5

Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, για μελέτη των βιβλιογραφικών συλλογών καθώς για χρήση των Η/Υ του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και στο Διαδίκτυο υπό τις δικλείδες ασφαλείας του Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

 

Επιστροφή