Φωτογραφία

Προσωπικό

Πληροφορίες για τη Διευθύντρια και τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης.

Συμβούλιο

Σε αυτό το άρθρο υπάρχουν πληροφορίες για το Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης.

Σκοπός – Στόχοι

Η σχετική νομοθεσία που διέπει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Ιστορικό

Λίγα λόγια για την ιστορία του κτιρίου από τις αρχές του έως και σήμερα.