Φωτογραφία

Το Πρόγραμμα

Κινητή Μονάδα Γνώσης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως, είναι φορέας υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών – Δ.Κ.Β Τριπόλεως» της Ενέργειας 2.1.3.γ « Ενίσχυση Βιβλιοθηκών» του Μέτρου 2.1 « Αναβάθμιση της Ποιότητας της παρεχόμενης Εκπαίδευσης του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ( ΕΠΕΑΕΚ), με κωδικό ΜΙ8 103862. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και γενικά η κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αρκαδίας, οι οποίες δε διαθέτουν βιβλιοθήκη. Ειδικότερα η Κινητή Βιβλιοθήκη θα προσπαθήσει να καλύψει την ανάγκη των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε εκπαιδευτικό υλικό ( βιβλία, ηλεκτρονικό και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.) και γενικά να διευκολύνει τους μαθητές να εξοικειωθούν με την αναζήτηση, συγκέντρωση, αξιολόγηση και χρησιμοποίηση πληροφοριών από κάθε έντυπη και ηλεκτρονική πηγή που μπορεί να είναι διαθέσιμη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ και θα διατεθεί για την κάλυψη δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων:

– Προμήθεια βιβλίων

– Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

– Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού

– Προμήθεια λοιπού οπτικοακουστικού υλικού

– Προβολή του έργου

– Λειτουργικά έξοδα του Βιβλιοαυτοκινήτο

Για την επίτευξη του στόχου του έργου καταβάλλεται προσπάθεια να προγραμματισ­θεί, να σχεδιαστεί και να συντονισθεί ο τρόπος λειτουργίας της κινητής μονάδας έτσι ώστε να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στους μαθητές και καθηγητές. Τα πεδία συνεργασίας της Βιβλιοθήκης Τριπόλεως με τα σχολεία και τις Σχολικές Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας της μπορεί να εστιασθούν:

– Στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των χρηστών και της τοπικής κοινωνίας με το βιβλίο και τη Βιβλιοθήκη

– Στην εξοικείωση των μαθητών με την αναζήτηση, συγκέντρωση, αξιολόγηση και χρησιμοποίηση πληροφοριών από κάθε έντυπη και ηλεκτρονική πηγή.

– Στην εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών

– Στην δημιουργία υποδομών για ενιαία οργάνωση των Βιβλιοθηκών

– Στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης

– Στην επιμόρφωση του προσωπικό

Επιστροφή