Φωτογραφία

Προσφορά για τη συντήρηση του ανελκυστήρα της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης έτους 2016.

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης ενδιαφέρεται για την ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα (υδραυλικού, 4 στάσεων, 8 ατόμων) του κτιρίου της που βρίσκεται στην οδό Επισκόπου Ανθίμου και Δολιανών στην Τρίπολη γα το έτος 2016, με τους παρακάτω όρους:
1. Η συντήρηση θα εκτελείτε 2 φορές το μήνα βάσει της ισχύουσας ΚΥΑ και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής
2. Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται εκτάκτως στο κτίριο, εφόσον ζητηθεί εντός 1 ώρας.
3. Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει τις από του νόμου απαιτούμενες άδειες συνεργείου συντήρησης.
4. Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίζει με δικά του έξοδα τον ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης.

Για την ανάδειξη του συντηρητή καλείστε να αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως τις 23/12/2015 και ώρα 13:30 μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710-224238.

Επιστροφή