Φωτογραφία

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Κ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Η Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης προκειμένου να επιλέξει εργολάβο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της, για το έτος 2016, σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, το αργότερο μέχρι 23-12-2015 και ώρα 13:30μ.μ. στη διεύθυνση Δολιανών 1, 22100 Τρίπολη, με την ένδειξη « Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης.
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε κτίριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας 1010 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ EΒΔΟΜΑΔΑ:

Καθαρισμός και πλύσιμο δαπέδων χώρων εργασίας και κοινόχρηστων χώρων όπως: διάδρομοι, κλιμακοστάσιο, είσοδος, εξωτερικά εισόδου, ανελκυστήρας, τουαλέτες και άλλοι προφανείς χώροι.

Καθαρισμός εξοπλισμού στο σύνολο των επιφανειών τους ( πέραν των εμφανών πλευρών) δηλ. γραφεία, βιβλιοθήκες, τραπέζια, καρέκλες, μονάδες Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, τηλεφωνικών συσκευών κ.α.

Καθαρισμός των χώρων κουζίνας όπου αυτοί υπάρχουν.

Καθαρισμός τουαλετών ( καθαρισμός WC, πλύσιμο λεκανών με απολυμαντικό υγρό, πλύσιμο νιπτήρων).

Καθαρισμός προαυλίου ( χώρος στάθμευσης βιβλιοαυτοκινήτου).

Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά όταν χρειάζεται.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τα υλικά καθαριότητας – μηχανήματα – εργαλεία καθαριότητας – αναλώσιμα είναι αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο εργολάβος για τον Γενικό καθαρισμό των χώρων της Βιβλιοθήκης ανά εβδομάδα, χρειάζεται ένα ( 1 ) άτομο και σύνολο ωρών απασχόλησης μιάμιση ( 1,5 ) εργατοώρες ανά εβδομάδα. Σύνολο ωρών το μήνα έξι ( 6 ).

Ο εργολάβος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010. Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Η καθαριότητα θα γίνεται μέσα στο ωράριο εργασίας της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, εκτός και αν η Βιβλιοθήκη παραμείνει κλειστή τη συγκεκριμένη ημέρα ( λόγω αργίας ή άλλου κωλύματος του προσωπικού της ) οπότε ο καθαρισμός θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της μηνιαίας αμοιβής του εργολάβου θα γίνεται μετά την έκδοση και θεώρηση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του με βάση τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου που θα συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Βιβλιοθήκης για κάθε μηνιαία περίοδο.

Ισόποσο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Απόδειξη είσπραξης.

Οι κρατήσεις καθώς και το χαρτόσημο που αναλογεί επ΄αυτών βαρύνουν τον εργολάβο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο εργολάβος θα πρέπει:

Να μεριμνά για την καλή εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού.

Να διαθέτει σε πλήρη επάρκεια τα απαραίτητα για τον καθαρισμό απορρυπαντικά και εργαλεία.

Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για κάθε ατύχημα και σωματική κάκωση που θα συμβεί στο προσωπικό του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Να τηρεί την ελληνική νομοθεσία και ιδιαίτερα την εργατική νομοθεσία και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση αυτών.

Να αποκαθιστά κάθε είδους βλάβη ή ζημιά που θα προκληθεί με ευθύνη του κατά ή από την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει στις εγκαταστάσεις καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή το προσωπικό του.
Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης
Παναγιώτα Τσουραπά-Γεωργούλη

 

Επιστροφή